"Anghofio yw Bradychu"

Cartref > Archif > Cyfeillion Eban

Cyfeillion Eban

16 Ebrill
DETHOLIAD O FARDDONIAETH GWENALLT
I gloi’r tymor ymdriniwyd â dwsin o gerddi Gwenallt a oedd wedi cael eu dewis a’u cyflwyno gan Megan Lloyd Williams. Cafwyd sylwadau treiddgar ganddi ar bob un o’r cerddi gyda thrafodaeth sylweddol arnynt i ddilyn. Roedd y cerddi a ddewiswyd yn ymdrin â nifer o wahanol themâu ac wedi’u cyfansoddi ar wahanol gyfnodau ym mywyd llenyddol y bardd. Sylwyd mor berthnasol oedd cynnwys llawer ohonynt yn y cyfnod presennol, er i rai ohonynt gael eu hysgrifennu ddim ymhell o ganrif yn ôl bellach.


19 Mawrth
‘BETWS HIRFAEN’: J.G. WILLIAMS
Cyflwynwyd y nofel rymus hon gan Sylvia Prys Jones a roddodd beth o gefndir yr awdur cyn mynd ymlaen i ymdrin â’r nofel, sydd wedi ei lleoli yn bennaf yn Eifionydd yn ystod y blynyddoedd yn arwain at wrthryfel Glyndŵr a blynyddoedd cyntaf yr ymdrech fawr dros annibyniaeth Cymru. Roedd pawb yn unfarn fod yr awdur wedi llwyddo i fynd dan groen y cyfnod yn arbennig o dreiddgar a manwl a bod y gwaith hefyd yn adlewyrchu’r sefyllfa bresennol yng Nghymru ac yn ehangach mewn sawl ffordd.


20 Chwefror
‘BREUDDWYD ROC A RÔL’: CLEIF HARPWOOD
Cyflwynwyd y gyfrol hon gan Ann Jones ac, yn ogystal â rhoi rhai sylwadau ac argraffiadau ar y gyfrol, bu’n sôn am ei chysylltiadau personol ag ardal magwraeth yr awdur yng Nghwm Afan yn nechrau’r 1970au.  Y farn gyffredinol oedd fod y llyfr yn croniclo cyfnod pwysig yn hanes Cymru ac felly’n ‘ddogfen gymdeithasol’ werthfawr ond teimlid hefyd fod y gyfrol yn rhy faith ac y byddai wedi elwa o olygu llymach.


16 Ionawr
‘BULLY, TAFFY, A PADDY’ ac ysgrifau eraill: EMRYS AP IWAN
Rhai o ysgrifau grymus Emrys ap Iwan, y cenedlaetholwr arloesol a’r awdur dychanol miniog, gafodd sylw yng nghyfarfod cyntaf 2024. Agorwyd y maes gan Jina Gwyrfai a roddodd grynodeb o fywyd a gyrfa Emrys gan fynd ymlaen i gyflwyno detholiad o’i ysgrifau: ‘Bully, Taffy a Paddy’; ‘Y Llo Arall’; ‘Gair at rieni Cymraeg’; a ‘Llythyr Alltud’.

19 Rhagfyr
‘ARLWY’R SÊR’: ANGHARAD TOMOS
Pleser oedd cael croesawu Angharad Tomos atom i gyflwyno ei chyfrol ddiweddaraf Arlwy’r Sêr. Diddorol oedd ei gwrando arni’n egluro sut yr aeth ati yn ystod y cyfnod clo i ysgrifennu’r nofel arbennig hon ac i ymdrin â’r tri chymeriad allweddol sydd ynddi, sef y bardd-bregethwr a’r sosialydd Robert Silyn Roberts, ei wraig Mary, a’u cyfaill David Thomas, a oedd yn daid i awdures y gyfrol ac yn awdur cynhyrchiol ei hun. 


21 Tachwedd
‘BARTI DDU’: T. LLEW JONES
Nofel antur T. Llew Jones gafodd sylw yn y cyfarfod hwn. Cyflwynwyd y gyfrol gan Sarah Roberts ac, yn ogystal â sôn am ei hargraffiadau hi o’r llyfr, ymdriniodd hefyd â chyfraniad nodedig yr awdur ym maes llenyddiaeth i blant a phobl ifanc. Er mai llyfr i blant yn eu harddegau yw hwn roedd pawb wedi cael cryn bleser yn ei ail-ddarllen gan ryfeddu at ddawn storïol T. Llew Jones a’i Gymraeg cyfoethog. Bu tipyn o sôn hefyd am y ffordd mae môr-ladron wedi cael eu delfrydu yn aml, ac mai dihirod di-dostur oeddent (gan gynnwys Barti Ddu)!


17 Hydref
‘Y DREFLAN: EI PHOBL A’I PHETHAU’: DANIEL OWEN
Y clasur hwn o waith Daniel Owen, sy’n ymdriniaeth dreiddgar a deifiol o ddychanol ar gymdeithas ei oes a’i phobl, gafodd sylw’r tro hwn. Cyflwynwyd y gyfrol gan Geraint Jones a roddodd sylw i gefndir cymdeithasol y gwaith, yn ogystal â mynd o dan groen rhai o’r prif gymeriadau. Cafwyd nifer o sylwadau ar y gyfrol gan y ‘Cyfeillion’ ac roedd yn amlwg i bawb gael budd a phleser mawr o’i darllen.


19 Medi
‘YMBAPUROLI’: ANGHARAD PRICE
Cafwyd dechrau da i’r tymor newydd a thrafodaeth sylweddol ar y gyfrol uchod o ddwsin o ysgrifau celfydd gan Angharad Price. Cyflwynwyd y gyfrol gan Dawi Griffiths. Yn y cyfarfod llongyfarchwyd dau o’r aelodau, sef Geraint Jones, a dderbyniodd Fedal Goffa T.H. Parry-Williams – Er Clod yn Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd ym Moduan fis Awst, a John Wyn Jones a fu’n fuddugol yn yr un eisteddfod am lunio tair cerdd ysgafn.


18 Ebrill

‘CERDDED Y CAEAU’: RHIAN PARRY

Pleser oedd cael croesawu Rhian Parry, awdur y gyfrol, i ymuno â ni i drafod ei gwaith. Cafwyd cyfarfod difyr a diddorol yn ei chwmni.  Eglurodd fel y deilliodd y gyfrol o waith ymchwil a wnaeth ym maes enwau caeau yn Ardudwy ac fel y datblygodd y gwaith hwnnw’n gyfrol sylweddol maes o law. Bu’n trafod y ffynonellau a ddefnyddiodd a diddorol oedd gweld sut y cadwyd rhai enwau ers canrifoedd lawer, sut y collwyd eraill, gydag eraill wedyn yn cael eu newid neu eu hystumio. Ymdriniwyd yn ogystal â diwyg trawiadol y gyfrol a chafodd yr aelodau gyfle i holi’r awdur ynghylch nifer o faterion a oedd o ddiddordeb iddynt. Pwysleisiwyd yn ogystal werth a phwysigrwydd cyflawni astudiaethau o’r fath ym mhob ardal os gellir.


21 Mawrth

‘CERDDI LLŶN AC EIFIONYDD’ : R. ARWEL JONES (Gol.)
Daeth nifer dda ynghyd i drafod y gyfrol hon o gant o gerddi gan feirdd o amrywiol gyfnodau, pob un ohonynt yn ymdrin â rhyw agwedd neu’i gilydd ar Lŷn ac Eifionydd neu eu trigolion. Cafwyd trafodaeth sylweddol a diddorol oedd clywed gwahanol safbwyntiau wrth ymdrin â rhai o’r cerddi. Cyflwynwyd y gyfrol gan Jina Gwyrfai a Sarah Roberts.


21 Chwefror

‘SIONED’: WINNIE PARRY
Cafwyd trafodaeth fywiog ac amrywiol ar y nofel hon, a oedd yn bur arloesol yn ei dydd, yn arbennig o ran ei defnydd o dafodiaith drwyddi draw. Diddorol oedd clywed gwahanol farn a safbwyntiau’r aelodau yn ei chylch gyda rhai wedi cael blas arbennig arni ac eraill heb gymryd ati cystal. Cyflwynwyd y gyfrol gan Ann Jones.


17 Ionawr

‘MAE’R LLEUAD YN GOCH’ : MYRDDIN AP DAFYDD
Trafodwyd y nofel bwysig hon, sydd wedi ei hanelu at bobl ifanc ond sy’n gwbl berthnasol i ddarllenwyr o bob oed. Mae’n ymdrin â llosgi’r ysgol fomio ym Mhenyberth, Llŷn a’r gyflafan enbyd a ddigwyddodd tua’r un amser pan fomiwyd dinas Guernica yng Ngwlad y Basg gan awyrenau o’r Almaen a’r Eidal yn ystod Rhyfel Cartref Sbaen. Cyflwynwyd y gyfrol gan Sylvia Prys Jones. 

18 Ionawr
Pen-blwydd y Cylch Darllen yn 10 oed a phawb yn eu tro yn cyflwyno a chymeradwyo llyfr.

Dawi: ‘POERI I LYGAD YR ELIFFANT’: WIL AARON
Geraint: ‘Y PRESELAU; GWLAD HUD A LLEDRITH’: DYFED ELLIS-GRUFFYDD
Dafydd: ‘THE OLD RED TONGUE’: Gol. GWYN GRIFFITH a MEIC STEVENS
Megan: ‘DIAL Y LLADRON’: EDWARD DAVID ROWLANDS
Evie: ‘CAWOD LLWCH’: RHYS IORWERTH
Marian: ‘HEN ENGLYNION’: GWYN THOMAS
John Griffith: ‘CEFN YDFA’: GERAINT DYFNALLT OWEN
Sylvia: ‘NANSI LOVELL-HUNANGOFIANT HEN SIPSI’: ELENA PUW MORGAN
Ann: ‘SIONED’: WINNIE PARRY
John Jones: ‘STORÏAU’R HENLLYS FAWR’: W.J.GRIFFITH
Jina: ‘O’R PENTRE GWYN I GWMDERI’: HYWEL TEIFI EDWARDS
Sarah: ‘CLWYFAU’: PENRI JONES

Y llyfr a gafodd ei ethol oedd ‘STORÏAU’R HENLLYS FAWR’ – W.J.GRIFFITH

 

15 Chwefror
‘CRYCH DROS DRO’: GWILYM OWEN
Geraint Jones


15 Mawrth
‘MOEL TRYFAN I’R TRAETH’: W. GILBERT WILLIAMS
Gareth Haulfryn Williams (Golygydd y gyfrol)

 

19 Ebrill
‘O! TYN Y GORCHUDD HUNANGOFIANT REBECCA JONES’: ANGHARAD PRICE
John Griffith

 

14 Mai
TAITH I ARDAL DINAS MAWDDWY: PONT MINLLYN, EGLWYS A RHEITHORDY MALLWYD, A NEUADD BENTREF DINAS MADDWY I WELD CREIRIAU TEULU
TYN-Y-BRAICH.

 

20 Medi (Yn ôl yn yr Ysgoldy a chyfarfod wyneb yn wyneb)
‘NIWL DDOE’:GERAINT V. JONES
Geraint Jones

 

18 Hydref
‘MYND’: MARGED TUDUR
Cyflwynydd: Megan Lloyd Williams

 

15 Tachwedd
‘WAL’ : MARI EMLYN
Cyflwynydd:  John Griffith

 

20 Rhagfyr
‘UN DIWRNOD IFAN DENISOFITSH’: ALECSANDR SOLZHENISTSYN (cyfieithiad W. GARETH JONES)
Cyflwynydd:  Dawi Griffiths

 

19 Ionawr
Cyfrol - ‘DEFFRO I FORE GWAHANOL’: GLYN TOMOS
Cyflwynydd - Glyn Tomos (Yr Awdur)

 

16 Chwefror
Cyfrol - ‘GOLAU TRWY GWMWL’: JOHN EMYR
Cyflwynydd - Dawi Griffiths

 

16 Mawrth
Cyfrol - ‘YR OGOF’: T. ROWLAND HUGHES
Cyflwynydd - Sarah G. Roberts

 

20 Ebrill
Cyfrol - ‘GWN GLÂN A BEIBL BUDR’: HARRI PARRI
Cyflwynydd -  Alwyn Pritchard

 

19 Mai
Cyfrol - ‘DYDDIADUR MARI GWYN’: RHIANNON DAVIES JONES
Cyflwynydd - Jina Gwyrfai

 

21 Medi
Cyfrol - ‘PERL’: BET JONES
Cyflwynydd - Sarah G. Roberts

 

19 Hydref
Cyfrol - ‘CAETH A RHYDD’: PEREDUR LYNCH
Cyflwynydd - Dawi Griffiths

 

16 Tachwedd
Cyfrol - ‘DAN FYGYTHIAD’ : JOHN ALWYN GRIFFITHS
Cyflwynydd - Sylvia Prys Jones

 

14 Rhagfyr
Cyfrol - ‘DYDDIADUR DYN DWAD’: GORONWY JONES
Cyflwynydd - Geraint Jones

21 Ionawr
Cyfrol - ‘SGYTHIA’: GWYNN AP GWILYM
Cyflwynydd - Geraint Jones


25 Chwefror
Cyfrol - ‘LLYFR GLAS NEBO’: MANON STEFFAN ROSS
Cyflwynydd -  Jina Gwyrfai                      


(Pandemig “Covid” yn golygu Rhaglen Rithiol ar ‘Sŵm’ erbyn Hydref 2020)


19 Hydref
Cyfrol - ‘O LAW I LAW’: T. ROWLAND HUGHES
Cyflwynydd - Geraint Jones


17 Tachwedd
Cyfrol - ‘Y GÂN OLAF’: GERALLT LLOYD OWEN
Dawi Griffiths,
Cyflwynydd - Evie Wyn Jones ac Alwyn Pritchard


15 Rhagfyr
Cyfrol - ‘ALUN MABON’: CEIRIOG
Cyflwynydd - Geraint Jones

15 Ionawr
Cyfrol - ‘PORTH Y BYDDAR’: MANON EAMES
Cyflwynydd - Jina Gwyrfai

 

19 Chwefror
Cyfrol - ‘CÂN NEU DDWY’: T. ROWLAND HUGHES
Cyflwynydd - Pawb yn cyfrannu

 

19 Mawrth
Cyfrol - ‘LLYGAD AM LYGAD’: EIGRA LEWIS ROBERTS
Cyflwynydd - Rhys Dafis

 

16 Ebrill
Cyfrol - ‘TEGWCH Y BORE’: KATE ROBERTS
Cyflwynydd - Sylvia Prys Jones            

 

21 Mai
Cyfrol - ‘YN ÔL I’R DREF WEN’: MYRDDIN AP DAFYDD
Cyflwynydd - Geraint Jones a Jina Gwyrfai

 

21 Medi
Cyfrol - ‘Y LÔN WEN’: KATE ROBERTS TAITH LENYDDOL: BRO KATE ROBERTS

 

15 Hydref
Cyfrol - ‘CYSGOD Y CRYMAN’: ISLWYN FFOWC ELIS
Cyflwynydd - Geraint Jones

 

19 Tachwedd
Cyfrol - ‘NEWYN A HAINT YNG NGHYMRU’: GLYN PENRHYN JONES
Cyflwynydd - Dawi Griffiths   

 

l0 Rhagfyr
Cyfrol - ‘FY NGHAWL FY HUN’: GERALLT  LLOYD OWEN
Cyflwynydd - John Griffith

16 Ionawr
Cyfrol - ‘ENOC HUWS’: DANIEL OWEN
Cyflwynydd - Beti Wyn Owen a Sarah G. Roberts

 

20 Chwefror
Cyfrol - ‘GŴR O BARADWYS’: IFAN GRUFFYDD
Cyflwynydd - Dawi Griffiths

 

20 Mawrth
Cyfrol - ‘Y LLEW OEDD AR Y LLWYFAN’ ERYL WYN ROWLANDS
Cyflwynydd - Geraint Jones

 

17 Ebrill
Cyfrol - ‘Y GWIN A CHERDDI ERAILL’: I. D. HOOSON
Cyflwynydd - John Griffith

 

15 Mai
Cyfrol - ‘CELWYDD GOLAU’: J. ELLIS WILLIAMS
Cyflwynydd - Sylvia Prys Jones

 

22 Medi
TAITH LENYDDOL
Cyfrol - ‘MAB Y BWTHYN’:
Cyflwynydd - CYNAN (Albert Evans-Jones)  

 

16 Hydref
Cyfrol - ‘O’R INDIA BELL’: DAFYDD GLYN JONES
Cyflwynydd - Geraint Jones

 

20 Tachwedd
Cyfrol - ‘PERERINDODAU’: W. AMBROSE BEBB  
Cyflwynydd - Dawi Griffiths

 

18 Rhagfyr
Cyfrol - ‘SIWAN’: SAUNDERS LEWIS  
Cyflwynydd - John Griffith

17 Ionawr
Cyfrol - ‘NES DRAW’: MERERID HOPWOOD
Cyflwynydd - Gwenllian Jones a Jina Gwyrfai

 

21 Chwefror
Cyfrol - ‘CANLYN ARTHUR’: SAUNDERS LEWIS    
Cyflwynydd - Rhys ap Rhisiart
 

21 Mawrth
Cyfrol - ‘YNYS Y TRYSOR’: R. LLOYD JONES
Cyflwynydd - Geraint Jones


18 Ebrill
Cyfrol - ‘FFWRNEISIAU’: D. GWENALLT JONES  
Cyflwynydd - Sylvia Prys Jones                                         

 

16 Mai
Cyfrol - ‘LLYWELYN FAWR’:THOMAS PARRY
Cyflwynydd - Geraint Jones, Dawi Griffiths a Jina Gwyrfai


23 Medi
‘YNYS YR HUD A CHERDDI ERAILL’ TAITH LENYDDOL i ARDAL W.J.GRUFFYDD


17 Hydref
Cyfrol - ‘DRYCH YR AMSEROEDD’: ROBERT JONES, RHOS-LAN.
Cyflwynydd - Dawi Griffiths
 

21 Tachwedd
Cyfrol - ‘CERDDI ERYRI’:CARNEDDOG
Cyflwynydd -  Marian Elias Roberts a Beryl Griffiths


12 Rhagfyr
Cyfrol - Detholiad o ‘LLYFR MAWR Y PLANT’
Cyflwynydd - Richard Jones

10 Ionawr
Cyfrol -‘STORÏAU’R TIR’:D.J.WILLIAMS
Cyflwynydd - Dawi Griffiths                                                                                                                           


16 Chwefror
Cyfrol -Pennod o ‘HANES CYMRU’:JOHN DAVIES    
Cyflwynydd - Rhys ap Rhisiart
 

15 Mawrth
Cyfrol -Detholiad o ‘RHYWBETH YN TRWBLO’:DAFYDD GLYN JONES    
Cyflwynydd - John a Mary Williams


19 Ebrill
Cyfrol -‘LUNED BENGOCH’:ELIZABETH WATKIN JONES  
Cyflwynydd - Geraint Jones

 

17 Mai
Cyfrol -‘CYFRES BROYDD CYMRU...DYFFRYN CONWY: ERYL OWAIN
Cyflwynydd - Marian Elias Roberts

 

21 Mehefin
Cyfrol -‘GŴR PEN Y BRYN’: E. TEGLA DAVIES                                                              

 

18 Hydref
Cyfrol -‘AC YNA CLYWODD SŴN Y MÔR’: ALUN JONES     
Cyflwynydd - Sarah G. Roberts

 

15 Tachwedd
Cyfrol -‘DYDDIAU OLAF OWAIN GLYNDŴR’:GRUFFUDD ALED WILLIAMS
Cyflwynydd - Dawi Griffiths 

20 Ionawr
Cyfrol - ‘CARTREFI CYMRU’: O. M. EDWARDS
Cyflwynydd - Jina Gwyrfai
                                                                     

17 Chwefror
Cyfrol - ‘PIGAU’R SÊR’: JOHN GRIFFITH WILLIAMS
Cyflwynydd - Dawi Griffiths
                                                  

17 Mawrth
Cyfrol - ‘HANES RHYW GYMRO’:JOHN GWILYM JONES   
Cyflwynydd - Gwenllian Jones
                                                        

21 Ebrill
Cyfrol - ‘Y WISG SIDAN’: ELENA PUW MORGAN   
Cyflwynydd - Sylvia P. Jones
                                                         

19 Mai
Cyfrol - ‘YR HIRDAITH’:ELVEY MacDONALD
Cyflwynydd - John a Mary Williams                                               

 

16 Mehefin
Cyfrol - DETHOLIAD O GERDDI SAUNDERS LEWIS
Cyflwynydd - Geraint Jones

 

19 Medi
Cyfrol - ‘TELYNEGION MAES A MÔR’a TAITH LENYDDOL i FRO EIFION WYN


20 Hydref
Cyfrol - ‘COFIO’N ÔL’: HUNANGOFIANT GRUFFUDD PARRY  
Cyflwynydd - Beryl Griffiths                   

 
17 Tachwedd
Cyfrol - ‘LLAWER IS NA’R ANGYLION’: JOHN ROWLANDS
Cyflwynydd - Jina Gwyrfai                                                


15 Rhagfyr
Cyfrol - ‘MADOG’ ac ‘YMADAWIAD ARTHUR’: T. GWYNN JONES
Cyflwynydd - Gwenllian Jones

21 Ionawr
Cyfrol - DETHOLIAD O WAITH T. H. PARRY WILLIAMS
Cyflwynydd - Dawi Griffiths, Geraint Jones a Rhys ap Rhisiart


18 Chwefror       
Cyfrol - ‘CRWYDRO LLŶN AC EIFIONYDD’: GRUFFUDD PARRY  
Cyflwynydd - Dawi Griffiths                                                                    


18 Mawrth
Cyfrol -‘Y BRIODAS’: RHYDWEN WILLIAMS  
Cyflwynydd - Jina Gwyrfai a Dawi Griffiths


15 Ebrill               
Cyfrol - 2 Gywydd gan DAFYDD AP GWILYM:                                
‘TRAFFERTH MEWN TAFARN’
‘MORFUDD A DYDDGU’
2 Gywydd gan GERALLT LLOYD OWEN:
‘TRAFFERTH MEWN SIOP,
‘TRYWERYN’
Cyflwynydd - Geraint Jones


20 Mai         
Cyfrol - ‘GORONWY DDIAFAEL, GORONWY DDU’: ALAN LLWYD
Cyflwynydd - John a Mary Williams


17 Mehefin         
Cyfrol - ‘TAIR DRAMA’:W. S. JONES (WIL SAM)                
Cyflwynydd -  Alun Jones  (Cyflwynydd Gwadd)


20 Medi
Cyfrol -GWIBDAITH LENYDDOL:
Cyflwynydd - ARDAL ROBERT AP GWILYM DDU


21 Hydref
Cyfrol - ‘TUCHAN O FLAEN DUW’: ALED JONES WILLIAMS
Cyflwynydd - Aled Jones Williams (Yr Awdur)


18 Tachwedd
Cyfrol - Cerdd ‘MAB Y BWTHYN’ : CYNAN (Albert Evans-Jones)
Cyflwynydd - Geraint Jones


16 Rhagfyr
Cyfrol - ‘WILLIAM JONES’:T. ROWLAND HUGHES
Cyflwynydd - Beti Wyn Owen a Sarah G. Roberts

15 Ionawr
Cyfrol - ‘HANES CYMRU YN Y BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG’: R. T. JENKINS      
Cyflwynydd - Geraint Jones                                              

 

19 Chwefror      
Cyfrol - ‘DIRGELWCH GALLT Y FFRWD’:   E. MORGAN HUMPHREYS  
Cyflwynydd - Jina Gwyrfai                                                          

 

19 Mawrth
Cyfrol - ‘NEB’: R. S. THOMAS
Cyflwynydd - Dawi Griffiths

 

17 Ebrill             
Cyfrol - ‘CRIBAU ERYRI’:  RHIANNON DAVIES JONES        
Cyflwynydd - Beti Wyn Owen a Sarah G. Roberts

 

21 Mai
Cyfrol - ‘MOELYSTOTA’: J. H. JONES
Cyflwynydd - Meinir Pierce Jones

 

18 Mehefin
Cyfrol - ‘BEDDAU’R PROFFWYDI’ W. J. GRUFFYDD    
Cyflwynydd - Dafydd Glyn Jones (Y golygydd)

 

15 Medi
Cyfrol - CYFANSODDIADAU EISTEDDFOD SIR DDINBYCH 2013  
Cyflwynydd - Geraint Jones
                                                                                                     

19 Hydref           
Cyfrol - ‘MERCH GWERN HYWEL’:  SAUNDERS LEWIS                                                                            
Cyflwynydd - Geraint Jones

 

19 Tachwedd       
Cyfrol - ‘HEN ATGOFION’: W. J. GRUFFYDD
Cyflwynydd - Gwenllian Jones a Jina Gwyrfai                        

 

17 Rhagfyr
Cyfrol - ‘MAE PAWB YN CYFRIF’: GARETH FFOWC ROBERTS  
Cyflwynydd - Gareth Ffowc Roberts (Yr Awdur)

17 Ionawr           
Cyfrol - ‘GWEN TOMOS’: DANIEL OWEN  
Cyflwynydd - Dawi Griffiths
 

21 Chwefror       
Cyfrol - ‘STORÏAU’R HENLLYS FAWR’: W.J.GRIFFITH
Cyflwynydd - Geraint Jones
                                                   

20 Mawrth

Cyfrol - ‘TRAED MEWN CYFFION’: KATE ROBERTS

Cyflwynydd - Diane Jones


17 Ebrill
Cyfrol - ‘CYMRU FYDD’: SAUNDERS LEWIS
Cyflwynydd - Geraint Jones (nodiadau Angharad Roberts)

 
15 Mai
Cyfrol - ‘WYTHNOS YNG NGHYMRU FYDD’: ISLWYN FFOWC ELIS
Cyflwynydd - Sylvia Prys Jones                                                           

 

19 Mehefin
Cyfrol - ‘CERDDI’R GAEAF’ ac ‘YR HAF A CHERDDI ERAILL’: R.WILLIAMS PARRY       

Cyflwynydd - Rhys ap Rhisiart                    


18 Medi
Cyfrol - ‘CYFANSODDIADAU EISTEDDFOD BRO MORGANNWG’
Cyflwynydd - Jina Gwyrfai


16 Hydref
Cyfrol - ‘EMRYS AP IWAN; BREUDDWYD PABYDD WRTH EI  EWYLLYS’: DAFYDD GLYN JONES (Gol.)
Cyflwynydd - Dafydd Glyn Jones

 

20 Tachwedd
Cyfrol - ‘I HELA CNAU’: MARION EAMES
Cyflwynydd - Dawi Griffiths


18 Rhagfyr
Cyfrol - ‘CILMERI A CHERDDI ERAILL’:  GERALLT LLOYD OWEN
Cyflwynydd - Y Prifardd Ieuan Wyn