"Anghofio yw Bradychu"

Cartref > Archif > Ein Gwir Hanes

Ein Gwir Hanes

14 Hydref 2022 ar Sŵm

Blynyddoedd Cyntaf Cymdeithas yr Iaith Gymraeg 1962-67 Geraint Jones

Cadeirydd: Ieuan Wyn

Priodol iawn, drigain mlynedd ers ei sefydlu, oedd cael darlith ar bum mlynedd cyntaf Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, a hynny gan Geraint Jones a oedd yn un o’i sefydlwyr ac a fu’n ysgrifennydd iddi yn ei blynyddoedd cynnar. Roedd ei ddarlith wedi ei seilio ar atgofion, dogfennau a ddiogelwyd ganddo, ac ymchwil ddiweddar. Ymdriniodd â’r digwyddiadau a arweiniodd at sefydlu’r Gymdeithas, ei diymadferthedd cynnar a’i rhwygiadau mewnol, cyn mynd ymlaen at y protestiadau cynnar a chynyddol effeithiol a arweiniodd at ei garcharu ef ei hun ddwywaith ym 1966, ac yna Gwyneth Wiliam a Neil Jenkins. Talodd deyrnged arbennig i Gwyneth Wiliam a fu farw ychydig ddyddiau cyn y traddodwyd y ddarlith hon. Edrychir ymlaen at weld cyhoeddi fersiwn estynedig o’r ddarlith hon maes o law.

 

28 Ionawr 2022 ar Sŵm

Tynged yr Iaith – y Ddarlith: Ieuan Wyn

Cadeirydd: Geraint Jones

A hithau’n drigain mlynedd ers i Saunders Lewis draddodi ei ddarlith allweddol Tynged yr Iaith priodol iawn oedd cael darlith gan Y Prifardd Ieuan Wyn yn ymdrin â chynnwys y ddarlith ei hun a chanlyniadau ei thraddodi. Arweiniodd yn un peth at sefydlu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ychydig fisoedd yn ddiweddarach a dechrau cyfnod newydd ac arloesol o ymgyrchu dros sicrhau tegwch a chyfiawnder i’r Gymraeg a’i siaradwyr.

 

11 a’r 12fed Mawrth 2021

Y Brenin Arthur.

Dr Ceridwen Lloyd-Morgan    
ZOOM

Dydd Iau: Arwr Cymraeg? Arthur mewn llenyddiaeth Gymraeg yn yr Oesoedd Canol a’r Cyfnod Modern Cynnar.

Dydd Gwener: Darlunio hanes Arthur mewn llawysgrif Gymraeg o’r Oesoedd Canol.

 

1 Chwefror 2020

Hanes cynharaf y Cymry

Dafydd Glyn Jones:
Nennius a’r Historia Brittonum

Iestyn Daniel:
Gildas a Dinistr Prydain

5 Hydref 2019

Y Diwydiant Llechi    

Dafydd Roberts:
Y diwydiant llechi hyd at y streic fawr.

J. Elwyn Hughes:
Diwylliant ardal y chwareli – Dyffryn Ogwen

 

18 Mai 2019

Morrisiaid Môn    

Y Parchedig Ddr. Dafydd  Wyn Wiliam ;
Morrisiaid Môn

Tegwyn Jones:
Lewis Morris

 

2 Chwefror 2019 10.30 – 2.30    

Cymru yn y 18fed ganrif    

Bob Morris: 
Cymru yn y ddeunawfed ganrif.
Bore:  Ellis Wynne a’i Oes
Pnawn:  Oes y Chwyldro: newid mewn gwleidyddiaeth a diwydiant

13 Hydref 2018 10.30 – 2.30    

Helyntion yn hen lysoedd barn Gwynedd:    

J. Dilwyn Williams a Gareth Haulfryn Williams
    

10 Chwefror 2018

Enwau Lleoedd yng Ngwynedd

Dr. Glenda Carr:
Enwau Môn   

Margiad Roberts:
Enwau Eifionydd

 

14 Hydref 2017        

Dafydd Dywysog: “yr ola’ eiddila o’i lin” / “Tynged Etifeddion Dafydd a Llywelyn”

Yr Athro A.D. Carr:
Dafydd Dywysog: “yr ola’ eiddila o’i lin”

Y Prifardd Ieuan Wyn:
“Tynged Etifeddion Dafydd a Llywelyn”

 

13 Mai 2017    

Ai Gwlad y Gân fu Cymru?    

Arfon Gwilym:
Yr Hen Gymru Lawen

Rhidian Griffiths:
Ieuan Gwyllt a Chanu’r Cymry


4 Chwefror 2017    

Trichanmlwyddiant geni W. Williams Pantycelyn

Yr Athro E. Wyn James:
William Williams     

Y Parchedig Ddr. Goronwy Prys Owen: 
Dylanwadau

15 Hydref 2016    

Taith yr Iaith 1800 - 1900

Yr Athro Robert Owen Jones: awdur y gyfrol Hir Oes i’r Iaith
Abertawe  a’r Dr Simon Brooks: awdur Pam na fu Cymru?


14 Mai 2016

Cilmeri – Ai celwydd?

Y Prifardd Ieuan Wyn a Geraint Jones    


13 Chwefror 2016

Teyrnas yr Hen Bowys    

Y Prifardd Myrddin ap Dafydd a’r Athro Peredur Lynch
Llywydd: Tecwyn Ifan.    

Ill dau yn dilyn trywydd  Canu Heledd a Chanu Llywarch Hen. Mae’r stori arwrol am ddewrion y ffin yn  amddiffyn hyd angau dir Cymru yn erbyn gelynion rheibus yn hanes y dylai pob  Cymro a Chymraes ei wybod.      

Tachwedd 2015    

Y Mab Darogan a’r Deddfau Uno    

J. Dilwyn Williams:
Y Mab Darogan

Nia Watkin Powell: Y Deddfau Uno
Llywydd: Howard Huws

 

16 Mai 2015    

Y Brythoniaid a’r Hen Ogledd    

Dafydd Glyn Jones:

 ..yn rhoi Tro i’r Hen Ogledd (dwy ddarlith)

 

7 Chwefror 2015    

Rhyfel y Degwm /Thomas Gee    

Ieuan Wyn Jones:
Thomas Gee

Bob Morris:
Rhyfel y Degwm

18 Hydref 2014    

Oes y Tywysogion: Teyrnasiad Owain Gwynedd 1137-70    

Y Prifardd Ieuan Wyn, Howard Huws, a Dawi Griffiths    


14 Mehefin 2014    

Rhai o’r gwirioneddau am Gymru a’r Rhyfel Byd Cyntaf

Pryderi Llwyd Jones, Harri Parri, a Geraint Jones    


18 Ionawr 2014    

Be’ Nesa?

Tair blynedd ers trychineb canlyniadau’r Cyfrifiad mae sefyllfa ein hiaith yn ei chadarnleodd yn dal i waethygu.

Dr Simon Brooks a’r Dr. Richard Glyn Roberts
Llywydd: Geraint Jones    
Yn cyflwyno rhai syniadau yn seiliedig ar gynnwys eu hysgrifau mewn llyfr diweddar: Pa beth yr  aethoch allan i’w achub?

8 Mawrth 2013    

Brad y Llyfrau Gleision 1847  a’r effaith ar feddylfryd y Cymry hyd heddiw

Eryl Owain, Dr. John Glyn a’r Dr. Gwawr Jones    

 

10 Hydref 2013    

Ar Wib trwy Hanes Cymru:

12 o haneswyr gwladgarol yn ein tywys ar wibdaith hyd gerrig milltir ein hunaniaeth fel cenedl. Prif ddigwyddiadau hanes Cymru o safbwynt Cymreig yn hytrach na Phrydeinig.    

Rhys ap Rhisiart,  Dr John Glyn, Dawi Griffiths, Howard Huws, Dafydd Glyn Jones. Geraint Jones (Llywydd), Dr. Gwawr Jones, Alwyn Pritchard, Elfed Roberts,Dewi Williams, Gareth Haulfryn Williams, J. Dilwyn Williams, Ieuan Wyn